ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಂದು ಇರುವಂತೆ 371( ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ  ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

1

ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

2

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಂದು ಇರುವಂತೆ 371( ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ  ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

1
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
2
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

1 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ದದ ಹುದ್ದೆಗಳು
2 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ
3
ಮುದ್ರಣ ಇಲಾಖೆ
4
ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ
5
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
6
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
7
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
8
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
9
ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ
10
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
11 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ
12 ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲಾಖೆ
13 ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಇಲಾಖೆ

371( ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

1
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
2
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
3
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ
4
ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲಾಖೆ
5
ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ
6
ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಇಲಾಖೆ
7

ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ

8

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

9

ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ

10

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

11 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ

 

371( ಜೆ) ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

1
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
2
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
3
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ
4
ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲಾಖೆ
5
ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ
6
ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಇಲಾಖೆ
7

ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ

8

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

9

ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ

10

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ

11

ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2021 ರಂದು ಇರುವಂತೆ  ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

 1  ಸುತ್ತೋಲೆ
2
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ದದ ಹುದ್ದೆಗಳು
3
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
4
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
5
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
6
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ
7
ಮುದ್ರಣ ಇಲಾಖೆ
8
ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ
9
ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ
10 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ
11
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
12
ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ
13  
ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲಾಖೆ
14 ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2020 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
1
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ದದ ಹುದ್ದೆಗಳು
2
ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
3
ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
4
ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ
5
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
6
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ
7
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆ
8
ಮುದ್ರಣ ಇಲಾಖೆ
9
ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲಾಖೆ
10
ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ
11
ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಇಲಾಖೆ
12
ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ
13
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ 01-01-2020 ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆ
1 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ದದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
2 ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
3 ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
4 ಕಾಮಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
5 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
6 ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
7 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಪ್ರಾವಿಷನಲ್
8 ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಪ್ರಾವಿಷನಲ್
9 ಮುದ್ರಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
10 ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಇಲಾಖೆಪ್ರಾವಿಷನಲ್
11 ಅಂಕಿಅಂಶ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
12 ಉಗ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್
13 ಸಂಚಾರ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್

371( ಜೆ) ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ  ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು

ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು 

   

1

ಬೆಂ..ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ

2

ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು    

   

1

ಬೆಂ..ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ

2

ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

ಆರ್ಕೈವ್ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-01-2022 03:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಜಾಲನಕ್ಷೆ
  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ