ಟೆಂಡರ್

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 1512/2021-22
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22
Image result for download icon

1382/2021-22

1381/2021-22 

ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03 & 04/2021
 Image result for download icon
1330/2021-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021
 Image result for download icon
1556/2021-22 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2021-22
Image result for download icon
1557/2021-22
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22
Image result for download icon
1040/2021-22
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2021-22
Image result for download icon
2289/2021-22 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
982/2021-22
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
1920/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22 Image result for download icon
1944/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2021-22 Image result for download icon
1945/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ -  ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2021-22  Image result for download icon
1946/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2021-22 Image result for download icon
2083/2021-22 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ
Image result for download icon
634/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ Image result for download icon
568/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2021-22 Image result for download icon
569/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22 Image result for download icon
1902/2021-22 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
560/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2021-22 Image result for download icon
559/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2021-22 Image result for download icon
1976/2021-22 
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2021-22
Image result for download icon
889/2021-22 ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2021-22 Image result for download icon
1435/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021-22 Image result for download icon
695/2021-22 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2021-22
Image result for download icon
964/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2021-22  Image result for download icon
- ವಿಷಯ : ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಔಟ್‍ಲೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಏಜನ್ಸಿದಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತದಾರರಿಂದ “ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ” ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ. Image result for download icon
 419/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ  -  ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ:06/2021-22  Image result for download icon
 418/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22 Image result for download icon
693/2021-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021
Image result for download icon
972/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22 Image result for download icon
970/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2021-22 Image result for download icon
971/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2021-22 Image result for download icon
671/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2021-22 Image result for download icon
670/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22 Image result for download icon
984/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22 Image result for download icon
783/2021-22 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -  ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2021-22  Image result for download icon
782/2021-22  ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2021-22   Image result for download icon
 953/2021-22
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2021-22
Image result for download icon
314/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2021-22 Image result for download icon
 1070/2021-22 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2021-22 Image result for download icon
 305/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2021-22 Image result for download icon
306/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2021-22 Image result for download icon
 307/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03:2021-22 Image result for download icon
678,679/2021-22 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2021-22 & 04/2020-21 Image result for download icon
940/2021-22 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2021-22 Image result for download icon
508,509,510/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂ.03,04 ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.02 Image result for download icon
429/2021-22
ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/21-22
Image result for download icon
398/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/21-22 Image result for download icon
81/2021-22
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
 
Image result for download icon
80/2021-22

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01

 Image result for download icon
388 /21-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03
 Image result for download icon
537/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01 Image result for download icon
332/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04 Image result for download icon
331/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03 Image result for download icon
331/2021-22 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.09 Image result for download icon
 057/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 08.06.2021) Image result for download icon
042/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 12.05.2021) Image result for download icon
038/2021-22  ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 27.04.2021) Image result for download icon
 017/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 17.04.2021) Image result for download icon
54/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:1 Image result for download icon
55/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:2 Image result for download icon
81/2021-22 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.8 Image result for download icon
002/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  Image result for download icon
09/2021-22  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.01 Image result for download icon
08/2021-22  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಸಂ.02 Image result for download icon
07/2021-22  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂ.01 Image result for download icon
 3331/20-21 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon

3001/20-21

3002/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :14 & ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :15 Image result for download icon
2632/20-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
4477/20-21 
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04
Image result for download icon
891/20-21  ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:21 Image result for download icon
890/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:20 Image result for download icon
1126/2020-21 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06
Image result for download icon
2854/20-21 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13 Image result for download icon
2198/20-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:09 Image result for download icon
2197/20-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08 Image result for download icon
2478/20-21
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
Image result for download icon
4256/20-21
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01
Image result for download icon
2616/20-21 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon
2926/20-21
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07
Image result for download icon
 2928/20-21
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
Image result for download icon

2705/20-21

2706/20-21

ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04
Image result for download icon

1893/20-21

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07 Image result for download icon

1892/20-21

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon

2107/20-21

2108/20-21

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2020-21 Image result for download icon
928/20-21 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05
Image result for download icon
2421/20-21  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
739/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:19 Image result for download icon
738/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:18 Image result for download icon
 2370/20-21  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2020-21 Image result for download icon
2369/20-21

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020-21

Image result for download icon
1901/20-21

ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1/2021

Image result for download icon
2146/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:11

Image result for download icon
2216/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :12

Image result for download icon
3658/20-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:7 Image result for download icon
3657/20-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.7 Image result for download icon
637/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:17 Image result for download icon
1678/2020-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
1679/2020-21

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04

Image result for download icon
2135/2020-21

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2020-21

Image result for download icon
1844/2020-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21 Image result for download icon
1843/2020-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21. Image result for download icon
1621/2020-21

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಸಂ: 1621/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 21.12.2020)  

Image result for download icon
2038/2020-21  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020-21   Image result for download icon
2033/2020-21 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020-21  Image result for download icon
2034/2020-21

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020-21

Image result for download icon
1849/2020-21 

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 10/2020-21

Image result for download icon
1580/20-21

ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2020

Image result for download icon
702/2020-21

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 04/2020-21 

Image result for download icon
538/2020-21

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:14/2020-21

Image result for download icon
1266 / 20-21 ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1266 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 02/09/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 / 2020-21) Image result for download icon
1050 / 2020-21
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1050 / 2020-21 ದಿನಾಂಕ: 01/09/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21)
Image result for download icon
290 / 2020-21
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 290 / 2020-21 ದಿನಾಂಕ: 17/08/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 / 2020-21)
Image result for download icon
229 / 20-21
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 229 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 11/08/2020 (ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 09 / 2020-21)
Image result for download icon
 708/20
ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ಜಾಹೀರಾತು 708/20 ದಿನಾಂಕ: 05/08/2020 (ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21)
Image result for download icon
 765 / 20-21  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 765 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 30/07/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21) Image result for download icon

 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-01-2022 11:07 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಜಾಲನಕ್ಷೆ
  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ