ಟೆಂಡರ್

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

2616/20-21

2615/20-21

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2021; 05:2021; 06/2020-21
Image result for download icon
2926/2020-21 ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 07/2020-21 Image result for download icon
 2928/20-21
 ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
Image result for download icon

2705/20-21

2706/20-21

ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04
Image result for download icon

1893/20-21

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07 Image result for download icon

1892/20-21

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon

2107/20-21

2108/20-21

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2020-21 Image result for download icon
928/20-21 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05
Image result for download icon
2421/20-21  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
739/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:19 Image result for download icon
738/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:18 Image result for download icon
 2370/20-21  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2020-21 Image result for download icon
2369/20-21

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020-21

Image result for download icon
1901/20-21

ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1/2021

Image result for download icon
2146/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:11

Image result for download icon
2216/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :12

Image result for download icon
3658/20-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:7 Image result for download icon
3657/20-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.7 Image result for download icon
637/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:17 Image result for download icon
1678/2020-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
1679/2020-21

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04

Image result for download icon
2135/2020-21

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2020-21

Image result for download icon
1844/2020-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21 Image result for download icon
1843/2020-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21. Image result for download icon
1621/2020-21

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಸಂ: 1621/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 21.12.2020)  

Image result for download icon
2038/2020-21  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020-21   Image result for download icon
2033/2020-21 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020-21  Image result for download icon
2034/2020-21

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020-21

Image result for download icon
1849/2020-21 

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 10/2020-21

Image result for download icon
1580/20-21

ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2020

Image result for download icon
702/2020-21

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 04/2020-21 

Image result for download icon
538/2020-21

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:14/2020-21

Image result for download icon
1266 / 20-21 ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1266 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 02/09/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 / 2020-21) Image result for download icon
1050 / 2020-21
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1050 / 2020-21 ದಿನಾಂಕ: 01/09/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21)
Image result for download icon
290 / 2020-21
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 290 / 2020-21 ದಿನಾಂಕ: 17/08/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 / 2020-21)
Image result for download icon
229 / 20-21
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 229 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 11/08/2020 (ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 09 / 2020-21)
Image result for download icon
 708/20
ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ಜಾಹೀರಾತು 708/20 ದಿನಾಂಕ: 05/08/2020 (ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21)
Image result for download icon
 765 / 20-21  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 765 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 30/07/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21) Image result for download icon
     

 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 26-02-2021 08:01 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ