ಟೆಂಡರ್

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

455/2024-25 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-2 Image result for download icon
370/2024-25 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ Image result for download icon
592/2024-25 ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ /ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24 Image result for download icon
100/2024-25 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-2 Image result for download icon
99/2024-25 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ-2 Image result for download icon
117/2024-25 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
116/2024-25 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
3018/2024-25
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2024-25
 
 Image result for download icon
 3008/2024-25
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2024-25
 Image result for download icon
 33/2024-25
ಮೈಸೂರುನಗರ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
 Image result for download icon
71/2024-25 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
17/2024-25 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
88/2024-25  
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
87/2024-25
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ

Image result for download icon
02/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
01/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
1415/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
1414/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
1398/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
443/2023-24
ಮೈಸೂರುನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24
 Image result for download icon
5683/2023-24
ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24
Image result for download icon
2707/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 20/2023-2024 Image result for download icon
2706/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 19/2023-2024 Image result for download icon
2705/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 18/2023-2024 Image result for download icon
1840/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12/2023-24 Image result for download icon
3346/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2023-2024
 
Image result for download icon 
3345/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 12/2023-2024
Image result for download icon 
3125/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 11-12-13/2023-202 Image result for download icon
2457/2023-24 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
1358/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
4593/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:13/2023-24 Image result for download icon
4592/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ::10/2023-24 Image result for download icon
4250/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2023-24
Image result for download icon
807/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:19/2023-24 Image result for download icon
806/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:18/2023-24 Image result for download icon
805/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:17/2023-24 Image result for download icon
1344/2024-23 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09-2023-24
Image result for download icon
1339/2024-23 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
3813/2023-24
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24
Image result for download icon
2970/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 10/2023-2024
Image result for download icon
3654/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24 Image result for download icon
1222/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
1207/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
3063/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 11/2023-2024
Image result for download icon 
3061/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 10/2023-2024
 Image result for download icon
2855/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2023-24 Image result for download icon
1188/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2023-24
Image result for download icon
1185/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
4201/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24 Image result for download icon
4200/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24 Image result for download icon
746/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:16/2023-24 Image result for download icon
745/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:15/2023-24 Image result for download icon
744/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:14/2023-24 Image result for download icon
3812/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24
 Image result for download icon
4100/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ::09/2023-24 Image result for download icon
4099/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:11/2023-24 Image result for download icon
4098/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12/2023-24 Image result for download icon
2397/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 16/2023-2024 Image result for download icon
2713/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ 07-08-06 2023-24
Image result for download icon
1122/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
1526/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2023-24 Image result for download icon
1525/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2023-24  Image result for download icon
2813/2023-24
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
Image result for download icon
2853/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 09/2023-2024
Image result for download icon
3046/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
1054/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
3017/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24 Image result for download icon
2165/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 15/2023-2024 Image result for download icon
2164/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 14/2023-2024 Image result for download icon
1020/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24 Image result for download icon
2799/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 08/2023-2024
 
Image result for download icon
678/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:11/2023-24 Image result for download icon
2766/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2023-2024
Image result for download icon
680/2023-24   ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:13/2023-24  Image result for download icon
 679/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12/2023-24  Image result for download icon
3372/2023-24 
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24
Image result for download icon
2357/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
1003/2023-24 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ -ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಹೀರಾತು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ) Image result for download icon
3329/2023-24 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2024 Image result for download icon
2371/2023-24
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24
Image result for download icon 
938/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಹೀರಾತು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ) Image result for download icon
2642/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2023-24  Image result for download icon
2641/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2023-24  Image result for download icon
2640/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2023-24  Image result for download icon
2639/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ::07/2023-24 Image result for download icon 
3514/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2023-2024
 Image result for download icon
3401/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2023-2024
Image result for download icon
3378/2023-24 ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
2023/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
2070/2023-24
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24
Image result for download icon
1887/2023-24
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24
Image result for download icon
2925/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24
 Image result for download icon
3012/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2023-2024
 Image result for download icon
1919/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2023-24 Image result for download icon
554/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2023-24 Image result for download icon
2941/2023-24 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2023-2024 Image result for download icon
2164/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2023-2024
 Image result for download icon
2163/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2023-2024
Image result for download icon
539/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2023-24  Image result for download icon
2664/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
Image result for download icon
2265/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
2264/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24 Image result for download icon
506/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2023-24   Image result for download icon
1804/2023-24
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
 Image result for download icon
2048/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2023-24  Image result for download icon
2047/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24  Image result for download icon
2046/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24  Image result for download icon
2045/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24  Image result for download icon
2082/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24 Image result for download icon
2079/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
735/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
734/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24 Image result for download icon
1645/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
Image result for download icon
1028/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2023-24
Image result for download icon
1501/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01-03/2023-24  Image result for download icon
219/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 Image result for download icon
1656/2023-24 ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
Image result for download icon
1681/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
Image result for download icon
1678/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24 Image result for download icon
1304/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
1307/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24 Image result for download icon
1600/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24 Image result for download icon
1599/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2023-24 Image result for download icon
1598/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24 Image result for download icon
1597/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24 Image result for download icon
565/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24 Image result for download icon
812/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2023-24 Image result for download icon
811/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2023-24 Image result for download icon
1862/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2023-2024
Image result for download icon
1440/2023-24  ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24  Image result for download icon
1297/2023-24
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2023-24
 Image result for download icon
1488/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2023-2024
 Image result for download icon
1184/2023-24
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24
Image result for download icon
380/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2023-24 Image result for download icon 
379/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2023-24  Image result for download icon
378/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2023-24  Image result for download icon
1815/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2023-24
 Image result for download icon
1230/23-24
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2023-24
Image result for download icon 
1108/2023-24 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
Image result for download icon
461/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
1307/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24 Image result for download icon
1304/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
1190/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2023-2024
Image result for download icon
1041/2023-24 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ  ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24  Image result for download icon
1038/2023-24 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2023-2024  Image result for download icon
 1001/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2023-2024
 Image result for download icon
1334/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2023-2024
 Image result for download icon
1231/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24 Image result for download icon
1226/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ  ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
344/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆ:03-02/2023-24  Image result for download icon
473/2023-24
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 Image result for download icon
263/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2023-2024 Image result for download icon
262/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2023-2024 Image result for download icon
1036/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 
 Image result for download icon
1035/2023-24  
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 Image result for download icon
1034/2023-24
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 Image result for download icon
852/2023-24
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2023-24
 
 Image result for download icon
745/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24  Image result for download icon
1163/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 Image result for download icon
775/2023-24
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 Image result for download icon
246/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ ಇ-ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2023-2024 Image result for download icon
953/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
950/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
Image result for download icon
330/2023-24 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 Image result for download icon
850/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
704/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24 Image result for download icon
1061/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 (ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್/ಗ್ಲೋಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್,ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ)
 
 Image result for download icon
1060/2023-24
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 (ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ)
 Image result for download icon
739/2023-24
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2023-24
Image result for download icon
738/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
Image result for download icon
862/2023-24 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2023-24 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ)
Image result for download icon
661/2023-24
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ)
Image result for download icon
344/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24 Image result for download icon
343/2023-24 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2023-24 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್)
Image result for download icon
740/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2023-24
ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್,ಗ್ಲೋಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ & ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ಬೋರ್ಡ
(ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ)
Image result for download icon
583/2023-24 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್) Image result for download icon
350/2023-24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 Image result for download icon
429/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
Image result for download icon
652/2023-24 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24
 Image result for download icon
644/2023-24 ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 Image result for download icon
400/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02/2023-24
ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್,ಗ್ಲೋಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ & ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ಬೋರ್ಡ
(ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ)
Image result for download icon
399/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 Image result for download icon
398/2023-24 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್) ಸಂಖ್ಯೆ:01/2023-24 Image result for download icon
110/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ -(ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು) ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2023-2024
Image result for download icon
109/2023-24 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ -ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2023-2024 Image result for download icon
329/2023-24 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2023-24 Image result for download icon
3073/2022-23 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಸಂಖ್ಯೆ:05/2022-23
Image result for download icon
2496/2022-23
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2022-23
Image result for download icon
4403/2022-23
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-08/2022-23
 
 Image result for download icon
4402/2022-23 ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2022-23
 
Image result for download icon 
4401/2022-23
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2022-23
 Image result for download icon
3589/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-19/2022-23 Image result for download icon
3588/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-18/2022-23 Image result for download icon
3587/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-17/2022-23 Image result for download icon
2377/2022-23 ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ /  ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ-08/2022-23 Image result for download icon
2855/2022-23 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:11/2022-23 Image result for download icon
1490/2022-23 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2022-23 Image result for download icon
723/2022-23
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
Image result for download icon
3208/2022-23 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2022-23 Image result for download icon
3213/2022-23 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03/2022-23
Image result for download icon
711/2022-23 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ  ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2022-23 Image result for download icon
6382/2022-23 ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2022-23 Image result for download icon 
 3990/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:12/2022-23
 Image result for download icon
3989/2022-23 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:11/2022-23
Image result for download icon
3991/2022-23 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2022-23 Image result for download icon
2308/2022-23 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಧಾನ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಕರಾರಸಾನಿ/ಸಂಚಾರ/ವಾ/ಜಾ/01/2022-23
Image result for download icon
3958/2022-23 ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2022-23  Image result for download icon
3890/2022-23 ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2022-23  Image result for download icon
3769/2022-23
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04/2022-23
Image result for download icon 
2608/2022-23 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:01/2022-23 (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್)
 Image result for download icon
3208/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:16/2022-23 Image result for download icon
3207/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:15/2022-23 Image result for download icon
3206/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:14/2022-23
Image result for download icon
2630/2022-23 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2022-23 Image result for download icon
2597/2022-23 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2022-23 (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ) Image result for download icon
647/2022-23 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2022-23 Image result for download icon
1497/2023-23 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 09/2022-23 Image result for download icon
1496/2022-23 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 08/2022-23 Image result for download icon
2125/2022-23 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಕರಾರಸಾನಿ/ಸಂಚಾರ/ವಾ/ಜಾ/01/2022-23
 Image result for download icon
1868/2022-23
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2022-23
Image result for download icon 
2029/2022-23
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2022-23
Image result for download icon
3683/202-23 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2022-23
ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್,ಗ್ಲೋಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ & ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ಬೋರ್ಡ
          (ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ)
Image result for download icon
3682/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2022-23
Image result for download icon
3681/2022-23 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌) ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:10/2022-23 Image result for download icon
3680/2022-23 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್) ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2022-23 Image result for download icon
1266/2022-23 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07/2022-23  Image result for download icon
2313/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2022-23 (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ)
 Image result for download icon
4746/2022-23
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:06/2022-23
 Image result for download icon
2032/2022-23 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:06/2022 Image result for download icon
2313/2022-23 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2022-23 (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ) Image result for download icon
2319/2022-23 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಣೆ/ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:03-04-05 2022/23  Image result for download icon
1700/2022-23
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05/2022-23
 Image result for download icon
2384/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13/2022-23 Image result for download icon
2383/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:12/2022-23 Image result for download icon
2382/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:11/2022-23 Image result for download icon
2347/2022-23 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon
2346/2022-23 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್,ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23 Image result for download icon
 2128/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ :(ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ) ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:08/2022-23
Image result for download icon 
3236/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2022-23
Image result for download icon 
 3235/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ /(ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌) ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2022-23
 
 Image result for download icon
3234/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‍ಮೆಂಟ್) 
ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2022-23
Image result for download icon
2206/2022-23
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:11/2022-23
 Image result for download icon
 1026/2022-23
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ 
ಪೀಣ್ಯ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2022-23
 Image result for download icon
1000/2022-23
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2022-23
Image result for download icon
1075/2022-23

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2022-23

Image result for download icon
1074/2022-23

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2022-23

Image result for download icon
3959/2022-23
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ

ಜಾಹೀರಾತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್/ಗ್ಲೋಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್

ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2022-23
Image result for download icon
1533/2022-23
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2022
(ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ವಾರು )
Image result for download icon
1923/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2022-23
(ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ವಾರು )
Image result for download icon
1922/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2022-23
(ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ)
Image result for download icon
1285/22-23 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:04 /2022-23
Image result for download icon 
 1747/22-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌) ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
 
Image result for download icon 
1751/22-23 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2022-23
 
Image result for download icon 
1746/22-23 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:05 /2022-23
 
Image result for download icon 
1748/22-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2022-23
Image result for download icon 
374/22-23 
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 
Image result for download icon 
1095/22-23
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:03 /2022-23
Image result for download icon 
863/22-23  ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ :04/2022-23  Image result for download icon 
1558/22-23
ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 08 /2022-23
Image result for download icon 
1676/22-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 06 /2022-23 (ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ವಾರು )
 
Image result for download icon 
 1677/22-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2022-23(ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ)
 
Image result for download icon 
745/22-23
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2022-23
 
Image result for download icon 
2385/22-23 
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2022-23
Image result for download icon 
387/2022-23 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 07/2022  Image result for download icon
385/2022-23 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2022  Image result for download icon
386/2022-23 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2022-23 Image result for download icon
1352/2022-23  ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2022  Image result for download icon 
 1355/2022-23 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2022  Image result for download icon 
689/2022-23
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2022-23
 Image result for download icon
376/2022-23 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2022-23 Image result for download icon
1474/2022-23 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2022-23 Image result for download icon
1461/2022-23 ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2022-23 Image result for download icon
1485/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 05 /2022-23 (ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ವಾರು )
Image result for download icon 
1405/2022-23 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2022-23(ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ)
 Image result for download icon
644/22-23
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ:02 /2022-23
Image result for download icon 
608/2022-23 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ :03/2022-23 Image result for download icon
1081/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2022-23   Image result for download icon
910/2022-23

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 01/2022-23

 Image result for download icon
1352/2022-23
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2022-23
 Image result for download icon
1022/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2022-23(ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ)
 Image result for download icon
1023/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2022-23(ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‍ವಾರು )
 
 Image result for download icon
 446/2022-23 ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2022-23  Image result for download icon
383/2022-23
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon 
215/2022-23
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ /ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2022-23
Image result for download icon
771/2022-23
ಮಂಗಳೂರು  ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2022-23
Image result for download icon 
578/2022-23 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23 Image result for download icon
560/2022-23 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23 Image result for download icon
518/2022-23 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2022 Image result for download icon
517/2022-23 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 03/2022 Image result for download icon
723/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2022-23
Image result for download icon 
724/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ /ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2022-23
 
Image result for download icon 
184/2022-23
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 
 Image result for download icon
454/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2022-23 Image result for download icon
405/2022-23 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2022-23 Image result for download icon
336/2022-23
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್‌) ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
Image result for download icon
335/2022-23
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ -ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
 
Image result for download icon
334/2022-23
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂ:01/2022-23
 
Image result for download icon
704/2022-23
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
 
Image result for download icon 
204/2022-23
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
 Image result for download icon
413/2022-23
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
Image result for download icon
408/2022-23  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
Image result for download icon
294/2022-23 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23 Image result for download icon
381/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon 
380/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
 Image result for download icon
107/2022-23
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon 
104/2022-23
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
 Image result for download icon
257/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon
256/2022-23
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
 
Image result for download icon
255/2022-23  
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon
254/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
 
Image result for download icon
114/2022-23
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
Image result for download icon
216/2022-23
ಮಂಗಳೂರು  ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2022-23
Image result for download icon
56/2022-23
ಮಂಗಳೂರು  ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2022-23
Image result for download icon 
223/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಟೆಂಡರ್ / ಕೊಟೇಶನ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ: 01/2022-23
 Image result for download icon
122/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ: 01/2022-23
 Image result for download icon
121/2022-23
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 01/2022-23
 Image result for download icon
133/22-23
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 04/2022-23
 Image result for download icon
 1087/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ವಿಭಾಗದ     ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ :12/2021-22 Image result for download icon
1086/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 11/2021-22 Image result for download icon
2980/2021-22 
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:09/2021-22
Image result for download icon
 2979/2021-22
ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22
Image result for download icon
2210/2021-22 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22
Image result for download icon
 2208/2021-22 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22
Image result for download icon
2209/2021-22 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:09/2021-22
Image result for download icon
1170/2021-22
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021-22
Image result for download icon
3893/2021-22
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
1635/2021-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2021
Image result for download icon
 2453/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22 Image result for download icon
2452/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.08/2021-22 Image result for download icon
2451/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.07/2021-22 Image result for download icon
2298/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2021-22 Image result for download icon
 1744/2021-22
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22
Image result for download icon
 1743/2021-22
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2021-22
Image result for download icon

 2577/2021-22

2578/2021-22

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 01/2022  Image result for download icon
 1512/2021-22
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22
Image result for download icon

1382/2021-22

1381/2021-22 

ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03 & 04/2021
 Image result for download icon
1330/2021-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021
 Image result for download icon
1556/2021-22 
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2021-22
Image result for download icon
1557/2021-22
ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ : ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22
Image result for download icon
1040/2021-22
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/2021-22
Image result for download icon
2289/2021-22 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
982/2021-22
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
1920/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22 Image result for download icon
1944/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2021-22 Image result for download icon
1945/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ -  ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2021-22  Image result for download icon
1946/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2021-22 Image result for download icon
2083/2021-22 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ
Image result for download icon
634/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ Image result for download icon
568/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2021-22 Image result for download icon
569/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08/2021-22 Image result for download icon
1902/2021-22 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22
Image result for download icon
560/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2021-22 Image result for download icon
559/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2021-22 Image result for download icon
1976/2021-22 
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2021-22
Image result for download icon
889/2021-22 ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07/2021-22 Image result for download icon
1435/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021-22 Image result for download icon
695/2021-22 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2021-22
Image result for download icon
964/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2021-22  Image result for download icon
- ವಿಷಯ : ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಔಟ್‍ಲೆಟ್‍ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಏಜನ್ಸಿದಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲು ಆಸಕ್ತದಾರರಿಂದ “ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ” ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ. Image result for download icon
 419/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗದ  -  ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂ:06/2021-22  Image result for download icon
 418/2021-22 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ವಿಭಾಗದ  -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22 Image result for download icon
693/2021-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2021
Image result for download icon
972/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22 Image result for download icon
970/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2021-22 Image result for download icon
971/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2021-22 Image result for download icon
671/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06/2021-22 Image result for download icon
670/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05/2021-22 Image result for download icon
984/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2021-22 Image result for download icon
783/2021-22 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -  ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 06/2021-22  Image result for download icon
782/2021-22  ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2021-22   Image result for download icon
 953/2021-22
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02/2021-22
Image result for download icon
314/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2021-22 Image result for download icon
 1070/2021-22 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2021-22 Image result for download icon
 305/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2021-22 Image result for download icon
306/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 02/2021-22 Image result for download icon
 307/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03:2021-22 Image result for download icon
678,679/2021-22 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 03/2021-22 & 04/2020-21 Image result for download icon
940/2021-22 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2021-22 Image result for download icon
508,509,510/2021-22 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂ.03,04 ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.02 Image result for download icon
429/2021-22
ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/21-22
Image result for download icon
398/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01/21-22 Image result for download icon
81/2021-22
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
 
Image result for download icon
80/2021-22

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01

 Image result for download icon
388 /21-22
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03
 Image result for download icon
537/2021-22 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01 Image result for download icon
332/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04 Image result for download icon
331/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03 Image result for download icon
331/2021-22 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.09 Image result for download icon
 057/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 08.06.2021) Image result for download icon
042/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 12.05.2021) Image result for download icon
038/2021-22  ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 27.04.2021) Image result for download icon
 017/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ದಿನಾಂಕ: 17.04.2021) Image result for download icon
54/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -  ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:1 Image result for download icon
55/2021-22 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:2 Image result for download icon
81/2021-22 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.8 Image result for download icon
002/2021-22 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ - ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ - ಸಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  Image result for download icon
09/2021-22  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.01 Image result for download icon
08/2021-22  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಟೆಂಡರ್ ಸಂ.02 Image result for download icon
07/2021-22  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಸಂ.01 Image result for download icon
 3331/20-21 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon

3001/20-21

3002/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :14 & ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :15 Image result for download icon
2632/20-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
4477/20-21 
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04
Image result for download icon
891/20-21  ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:21 Image result for download icon
890/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:20 Image result for download icon
1126/2020-21 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06
Image result for download icon
2854/20-21 ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:13 Image result for download icon
2198/20-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:09 Image result for download icon
2197/20-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:08 Image result for download icon
2478/20-21
ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
Image result for download icon
4256/20-21
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:01
Image result for download icon
2616/20-21 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon
2926/20-21
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07
Image result for download icon
 2928/20-21
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:02
Image result for download icon

2705/20-21

2706/20-21

ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾ) ವಿಭಾಗದ ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04
Image result for download icon

1893/20-21

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:07 Image result for download icon

1892/20-21

ದಾವಣಗೆರೆ  ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:06 Image result for download icon

2107/20-21

2108/20-21

ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ & ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04/2020-21 Image result for download icon
928/20-21 
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05
Image result for download icon
2421/20-21  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
739/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:19 Image result for download icon
738/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:18 Image result for download icon
 2370/20-21  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.06/2020-21 Image result for download icon
2369/20-21

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020-21

Image result for download icon
1901/20-21

ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1/2021

Image result for download icon
2146/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:11

Image result for download icon
2216/20-21

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :12

Image result for download icon
3658/20-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:7 Image result for download icon
3657/20-21 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.7 Image result for download icon
637/20-21 ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ- ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:17 Image result for download icon
1678/2020-21 ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:05 Image result for download icon
1679/2020-21

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ -ಸಂಧಾನ  ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:04

Image result for download icon
2135/2020-21

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 05/2020-21

Image result for download icon
1844/2020-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21 Image result for download icon
1843/2020-21 ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗದ - ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:03/2020-21. Image result for download icon
1621/2020-21

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಸಂ: 1621/2020-21 ದಿನಾಂಕ : 21.12.2020)  

Image result for download icon
2038/2020-21  ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.05/2020-21   Image result for download icon
2033/2020-21 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020-21  Image result for download icon
2034/2020-21

ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ.04/2020-21

Image result for download icon
1849/2020-21 

ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗದ -  ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 10/2020-21

Image result for download icon
1580/20-21

ಮೈಸೂರು (ನಗರ) ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ: 06/2020

Image result for download icon
702/2020-21

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಸಂಧಾನ   ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ. 04/2020-21 

Image result for download icon
538/2020-21

ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ - ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ:14/2020-21

Image result for download icon
1266 / 20-21 ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1266 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 02/09/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 / 2020-21) Image result for download icon
1050 / 2020-21
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1050 / 2020-21 ದಿನಾಂಕ: 01/09/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21)
Image result for download icon
290 / 2020-21
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 290 / 2020-21 ದಿನಾಂಕ: 17/08/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 02 / 2020-21)
Image result for download icon
229 / 20-21
ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 229 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 11/08/2020 (ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 09 / 2020-21)
Image result for download icon
 708/20
ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ಜಾಹೀರಾತು 708/20 ದಿನಾಂಕ: 05/08/2020 (ಇ-ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21)
Image result for download icon
 765 / 20-21  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 765 / 20-21 ದಿನಾಂಕ: 30/07/2020 (ಇ - ಟೆಂಡರ್ / ಅಧಿಸೂಚನೆ - 03 / 2020-21) Image result for download icon

 

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-05-2024 05:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080