ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು
ಕುಂದುಕೊರತೆ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ

ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ (ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ಕ್ಕೆ)
ಕ್ರ ವಿಭಾಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳಿಗೆ ಹೆಸರು & ಸಂಖ್ಯೆ ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ (ಕಟ್ಟಿದ ಮಳಿಗೆ / ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಅ ಗಳಲ್ಲಿ) ನಿಗದಿತ ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ (ರೂ.) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 RAMANAGARA ANEKAL GENERAL STALL-1 1ST FLOOR Constructed 2836 87725 Division Controller : 7760990850
Divisonal Traffic Officer : 7760990852
2 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-8 (1ST FLOOR) Constructed 217.56 8570
3 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-9 (1ST FLOOR) Constructed 211.7 8340
4 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-10 (1ST FLOOR) Constructed 203.33 8010
5 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-11 (1ST FLOOR) Constructed 208.9 8230
6 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-12 (1ST FLOOR) Constructed 197.3 7770
7 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-13   (1ST FLOOR) Constructed 219.3 8640
8 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-14 (1ST FLOOR) Constructed 218.64 8610
9 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-15  (1ST FLOOR) Constructed 197.86 7795
10 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-16  (1ST FLOOR) Constructed 212.75 8380
11 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-17  (1ST FLOOR) Constructed 189.01 7445
12 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. GENERAL STALL-18  (1ST FLOOR) Constructed 222.49 8765
13 RAMANAGARA KODIHALLI NEW B/S. Hotel NO:19 Constructed 416.13 4950
14 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-06 Constructed 166 31955
15 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-9 Constructed 166 21780
16 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-5 Constructed 166 24091
17 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-20 Constructed 329.59 35002
18 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-F-12 Constructed 166 6190
19 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-F-05 Constructed 166 9809
20 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-11 Constructed 166 40409
21 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL-12 Constructed 166 41727
22 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL -F-13  Constructed 166 6535
23 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL -01 Constructed 166 19250
24 RAMANAGARA CHANNAPATNA GENERAL STALL -F-03  Constructed 166 9735
               
1 TUMKUR TUMKUR (NEW) GENERAL STALL NO-07 Constructed 97.2 5013 Division Controller : 7760990900
Divisonal Traffic Officer : 7760990902
2 TUMKUR TUMKUR (NEW) GENERAL STALL NO-08 Constructed 127.23 6561
3 TUMKUR TUMKUR (NEW) GENERAL STALL NO-10 Constructed 105.49 17600
4 TUMKUR TUMKUR (NEW) GENERAL STALL NO-11 Constructed 105.49 5439
5 TUMKUR TUMKUR (NEW) GENERAL STALL NO-12 Constructed 105.49 5439
6 TUMKUR TUMKUR (NEW) GENERAL STALL NO-14 Constructed 128.09 6606
7 TUMKUR GUBBI   GENERAL STALL NO-1 Constructed 110.11 11936
8 TUMKUR GUBBI   GENERAL STALL  NO-2 Constructed 85 12088
9 TUMKUR GUBBI   GENERAL STALL NO-6 Constructed 103.01 10767
10 TUMKUR GUBBI   GENERAL STALL NO-7  Constructed 84.71 7370
11 TUMKUR NITTUR GENERAL STALL NO-03 Constructed 100 18338
12 TUMKUR NITTUR GENERAL STALL NO-5 Constructed 100 8904
13 TUMKUR KUNIGAL GENERAL STALL NO-1 Constructed 135.08 9591
14 TUMKUR TIPTUR GENERAL STALL NO-1 Constructed 142.73 31108
15 TUMKUR TIPTUR OFFICE/BANK USE 1st FLOOR STALL Constructed 4290 27600
16 TUMKUR TIPTUR GENERAL STALL NO-05 Constructed 123.46 16105
17 TUMKUR NONAVINAKERE GENAERAL STALL Constructed 128.09 3035
18 TUMKUR NONAVINAKERE REFRESHMENT ROOM Constructed 613.55 10000
19 TUMKUR TURUVEKERE GENERAL STALL NO-01 Constructed 207.85 11321
20 TUMKUR TURUVEKERE GENERAL STALL NO-04 Constructed 210.65 2178
21 TUMKUR TURUVEKERE GENERAL STALL NO-07 Constructed 344.45 3388
22 TUMKUR TURUVEKERE GENERAL STALL NO-03 Constructed 264.9 2562
23 TUMKUR TURUVEKERE GENERAL STALL NO-05 Constructed 221.73 3339
24 TUMKUR HULIYURUDURGA REFRESHMENT ROOM NO-3 Constructed 565 10000
25 TUMKUR HULIYURUDURGA GENERAL STALL NO-2 Constructed 186.32 5095
26 TUMKUR C S PURA GENERAL STALL NO-01 Constructed 131.42 990
27 TUMKUR C S PURA GENERAL STALL NO-02 Constructed 131.42 990
28 TUMKUR C S PURA REFRESHMENT ROOM NO-3 Constructed 746.26 4000
29 TUMKUR AMRUTURU GENERAL STALL NO-2 Constructed 140.9 1903
30 TUMKUR MADHUGIRI   GENERAL STALL NO-2 Constructed 110.29 24420
31 TUMKUR MADHUGIRI   GENERAL STALL NO-5 Constructed 134.37 13811
32 TUMKUR TUMKUR (NEW) CYCLE & SCOOTER  STAND NO-20 (O/S) open space 3675 52847
33 TUMKUR SIRA GENERAL STALL NO-01 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 7000
34 TUMKUR SIRA GENERAL STALL NO-02 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 7000
35 TUMKUR SIRA GENERAL STALL NO-03 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 7000
36 TUMKUR SIRA GENERAL STALL NO-04 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 7000
37 TUMKUR SIRA GENERAL STALL NO-05 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 7000
38 TUMKUR SIRA CYCLE & SCOOTER STAND (O/S) NO-06 open space 6453.6 132458
39 TUMKUR  KALLAMBELLA  CYCLE & SCOOTER STAND NO-03 (O/S)  open space 2750 5000
40 TUMKUR TIPTUR GENERAL STALL NO-10 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 7000
41 TUMKUR TIPTUR GENERAL STALL NO-13 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 6000
42 TUMKUR TIPTUR GENERAL STALL NO-14 (O/S) (NEW) open space 8x8=64 6000
43 TUMKUR MADHUGIRI   GENERAL STALL  NO-09 (O/S) open space 8x8 =64 6000
44 TUMKUR MADHUGIRI   GENERAL STALL  NO-10  (O/S) open space 8x8 =64 6000
               
1 KLR KGF Gen.Stall-1 Constructed 145 3850 Division Controller : 7760990600
Divisonal Traffic Officer : 7760990602
2 KLR KGF Gen.Stall-2 Constructed 145 7465
3 KLR KGF Gen.Stall-3 Constructed 145 3733
4 KLR MBL OFFICE/ BANK-1 (1st floor) Constructed 1523 42845
5 KLR MBL OFFICE/ BANK -2 (1st floor) Constructed 2040 57365
6 KLR SVP (Old) Gen.Stall-2 Constructed 64 7351
7 KLR SVP (Old) Gen.Stall-13 (1st floor) Constructed 120 3771
8 KLR SVP (Old) TWO WHEELAR PARKING Open space 3229 25000
9 KLR SVP (Old) Gen.Stall-12 (1st floor) Constructed 120 3128
10 KLR SVP (Old) hotel Constructed 915 9000
11 KLR SVP (New) Gen.Stall-2 Constructed 56 751
12 KLR SVP (New) Gen.Stall-6 Constructed 159 2036
13 KLR SVP (New) Gen.Stall-9 Constructed 173.2 2218
14 KLR SVP (New) Gen.Stall-10 Constructed 173.2 2218
15 KLR SVP (New) Gen.Stall-7 Constructed 174.7 2237
16 KLR SVP (New) Gen.Stall-8 Constructed 174.7 2237
17 KLR SVP (New) Gen.Stall-11 Constructed 241.3 3090
18 KLR SVP (New) Gen.Stall-12 Constructed 241.3 3090
19 KLR SVP (New) Gen.Stall-4 Constructed 247.21 3165
20 KLR SVP (New) Gen.Stall-5 Constructed 247.21 3165
21 KLR SVP (New) TWO WHEELAR PARKING Open space 6775 9937
22 KLR KLR TWO WHEELAR PARKING-4 Open space 5275 45084
               
1 Chikkabalapura Chickballapur Hall No.-3, 1st Floor Constructed 5207 130175 Division Controller : 7760990350
Divisonal Traffic Officer : 7760990352
2 Chikkabalapura Chickballapur Hall No.-4, 1st Floor Constructed 5469 136725
3 Chikkabalapura Chickballapur Canteen 1st Floor Constructed 2906 72650
4 Chikkabalapura Chintamani General Stall-01 Constructed 207 27720
5 Chikkabalapura Chintamani General Stall-07 Constructed 111.91 19001
6 Chikkabalapura Chintamani Canteen (New) Constructed 838.5 15506
7 Chikkabalapura Chintamani Canteen (Old) Constructed 1200 29483
8 Chikkabalapura Shidalghatta Main General Stall-07 Constructed 124 5211
9 Chikkabalapura Shidalghatta Main General Stall-05 Constructed 104 7981
10 Chikkabalapura Shidalghatta Main Canteen  Constructed 1011 26001
11 Chikkabalapura Shidalghatta Mini General Stall-02 Constructed 107 936
12 Chikkabalapura Gudibande General Stall-01 Constructed 119 3735
13 Chikkabalapura Gowribidhanur General Stall-05 Constructed 116 13117
14 Chikkabalapura Doddaballapur (New B.S) General Stall-02 (PH Reserved) Constructed 84.75 2000
15 Chikkabalapura Doddaballapur (New B.S) General Stall-03
(SC Reserved)
Constructed 77 4000
16 Chikkabalapura Doddaballapur (New B.S) Two Wheeler/Car Parking
(Seller Floor)
Constructed 6880 70000
17 Chikkabalapura Doddaballapur (New B.S) Hall No.-1 (First Floor) Constructed 1294 25569
18 Chikkabalapura Doddaballapur (New B.S) Hall No.-2 (First Floor) Constructed 1585 31320
19 Chikkabalapura Chinthamani General Stall-09 open 64 6655
20 Chikkabalapura Chinthamani Two Wheeler/Car Parking
(Seller Floor)
open 1500 12834
               
1 MYSORE URBAN Ilawal Open Space No.01, 1st Floor, Ilawal. Constructed 1440.65 34729 Division Controller : 7760990750
Divisonal Traffic Officer : 7760990752
2 MYSORE URBAN CBS Room No.07,2nd Floor. Constructed 164 4631
3 MYSORE URBAN R.S.N Hall No.01( Ground Floor) Constructed 1576 39400
4 MYSORE URBAN R.S.N Hall No.02( Ground Floor) Constructed 2216 55400
5 MYSORE URBAN R.S.N Stall No.01.(GroundFloor) Constructed 172 4300
6 MYSORE URBAN R.S.N Stall No.02.(GroundFloor) Constructed 172 4300
7 MYSORE URBAN R.S.N Stall No.03.(GroundFloor) Constructed 172 4300
8 MYSORE URBAN R.S.N Stall No.04.(GroundFloor) Constructed 172 4300
9 MYSORE URBAN R.S.N Stall No.05(GroundFloor) Constructed 172 4300
10 MYSORE URBAN R.S.N Hall No.03(2nd Floor) Constructed 6242 112356
11 MYSORE URBAN R.S.N Hall No.04 (3rd floor) Constructed 4103 61545
12 MYSORE URBAN R.S.N Parking Space(Cellar Floor) Open Space 8289 41445
13 MYSORE URBAN CBS Shop No.05, K.R.Circle, CBS Constructed 256 96,800
14 MYSORE URBAN CBS Shop No.11, K.R.Circle, CBS Constructed 84 72603
15 MYSORE URBAN CBS O S-02, P no-08 Open Space 172.72 50302
16 MYSORE URBAN CBS Milk parlour @ Plot Form no.4. Open Space 49 30855
17 MYSORE URBAN CBS O S-04, P no-07, CBS,  Open Space 217.89 75021
18 MYSORE URBAN CBS Open Space @ Plot Form no.7
Condimental Store
Open Space 80 3158
19 MYSORE URBAN CBS North east Open Space No.03. Open Space 100 20570
20 MYSORE URBAN CBS Cycle Stand Open Space 3283 67373
21 MYSORE URBAN CBS Room No.15,2nd Floor. Constructed 167 4659
22 MYSORE URBAN CBS Shop No.01 Constructed 74.08 29282
23 MYSORE URBAN CBS O S-03, P no-08, CBS, Open Space 155.37 36300
24 MYSORE URBAN CBS Shop No.07, K.R.Circle Facing,CBS Constructed 227 134350
25 MYSORE URBAN CBS Room No.08,2nd Floor. Constructed 211.45 4978
26 MYSORE URBAN CBS Milk parlour @ Plot Form no.7(6A). Open Space 49 30250
27 MYSORE URBAN CBS Room No-11, 2nd floor Constructed 152 4073
28 MYSORE URBAN CBS Room No-10, 2nd floor Constructed 154 3025
               
1 MYSORE RURAL MIRLE REFRESHMENT Constructed 714.57 5806 Division Controller : 7760990800
Divisonal Traffic Officer : 7760990802
2 MYSORE RURAL MBS Lodge Constructed 7066.84 220802
3 MYSORE RURAL MBS GENERAL STALL -5 Constructed 143.32 24624
4 MYSORE RURAL MBS GENERAL STALL -6 Constructed 144.78 19000
5 MYSORE RURAL K R NAGAR GENERAL STALL - 2 (new building) Constructed 194.71 22946
6 MYSORE RURAL K R NAGAR GENERAL STALL - 04 Constructed 194.71 17481
7 MYSORE RURAL K R NAGAR REFRESHMENT ROOM Constructed 1457.44 54170
8 MYSORE RURAL K R NAGAR GENERAL STALL - 12 Constructed 195.82 46119
9 MYSORE RURAL H.D.KOTE GENERAL STALL - 04 Constructed 144.78 15389
10 MYSORE RURAL SARGUR FIRST FLOOR HALL NO-1 Constructed 4575 78016
11 MYSORE RURAL SARGUR GENERAL STALL - 06 Constructed 139.02 4326
12 MYSORE RURAL KATEMARALAVADI  REFRESHMENT ROOM Constructed 301.38 5143
13 MYSORE RURAL KATEMARALAVADI GENERAL STALL -01 NEAR T.C ROOM Constructed 96.84 1980
14 MYSORE RURAL BILEKERE REFRESHMENT ROOM Constructed 297.94 5685
15 MYSORE RURAL HUNSUR NEW REFRESHMENT ROOM Constructed 3821.95 59290
16 MYSORE RURAL HUNSUR NEW GENERAL STALL - 03 Constructed 120.08 16251
17 MYSORE RURAL HUNSUR NEW open space milk/juice stall Open Space 64 75268
18 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 02 Constructed 433.69 11714
19 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 03 Constructed 230.05 6214
20 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 04 Constructed 433.69 11714
21 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 05 Constructed 433.69 11714
22 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 06 Constructed 433.69 11714
23 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 07 Constructed 407.69 11012
24 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 08 Constructed 397.77 10744
25 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 09 Constructed 397.77 10744
26 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 10 Constructed 397.77 10744
27 MYSORE RURAL HUNSUR RURAL GENERAL STALL - 11 Constructed 397.77 10744
28 MYSORE RURAL BETTADAPURA GENERAL STALL - 01 Constructed 102.43 8349
29 MYSORE RURAL PIRIYAPATNA GENERAL STALL - 04 Constructed 129.76 8000
30 MYSORE RURAL PIRIYAPATNA GENERAL STALL - 05 Constructed 129.76 4000
31 MYSORE RURAL PIRIYAPATNA GENERAL STALL - 07 Constructed 129.76 8000
32 MYSORE RURAL CHUNCHANAKATTE REFRESHMENT ROOM Constructed 281.69 5000
               
1 Mandya MADDURU GENERAL STALL - 02 Constructed 69.61 20000 Division Controller : 7760990650
Divisonal Traffic Officer : 7760990652
2 Mandya NAGAMANGALA GENERAL STALL - 01 Constructed 87.72 2310
3 Mandya NAGAMANGALA GENERAL STALL - 02 Constructed 87.69 1800
4 Mandya BELAKAVADI REFRESHMENT ROOM Constructed 507.7 5473
5 Mandya KIKKERY GENERAL STALL-2   Constructed 136.9 1025
6 Mandya KIKKERY REFRESHMENT ROOM Constructed 466.55 1452
7 Mandya KOPPA GENERAL STALL-1 Constructed 125.61 5918
8 Mandya HALGURU GENERAL STALL-2 Constructed 123.42 3637
9 Mandya MALAVALLI CYCLE /SCOOTER STAND OPEN SPACE 4200 23028
10 Mandya SRIRANGAPATNA GENERAL STALL-4 Constructed 127.72 9809
11 Mandya BANNURU REFRESHMENT ROOM Constructed 852.41 3661
12 Mandya PANDAVAPURA REFRESHMENT ROOM Constructed 1710.8 10890
13 Mandya K.R.PETE GENERAL STALL-1 Constructed 75.32 15785
               
1 Chamarajanagara CHAMARAJANAGARA GENERAL STALL-8 Constructed 132.68 6600 Division Controller : 7760990300
Divisonal Traffic Officer : 7760990302
2 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-1 Constructed 105 6664
3 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-2 Constructed 109 10979
4 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-3 Open Space  64 12100
5 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-9 Constructed 112.64 8030
6 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-11 (1ST FLOOR) Constructed 1261.42 7193
7 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-12 (1ST FLOOR) Constructed 319.5 5030
8 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-13(1ST FLOOR) Constructed 458.79 6079
9 Chamarajanagara GUNDLUPET GENERAL STALL-15 (1ST FLOOR) Constructed 1516.08 8644
10 Chamarajanagara GUNDLUPET TWO WHEELER PARKING  Open Space  5000 70155
11 Chamarajanagara HANUR GENERAL STALL-4 Constructed 141 8920
12 Chamarajanagara HANUR TWO WHEELER PARKING  Open Space  2152 2152
13 Chamarajanagara T.NARASIPURA GENERAL STALL-02 Constructed 223.48 13750
14 Chamarajanagara T.NARASIPURA GENERAL STALL-05 Constructed 85.86 10800
15 Chamarajanagara NANJANAGUDU NEW GENERAL STALL-3 Constructed 192.5 6700
16 Chamarajanagara NANJANAGUDU NEW GENERAL STALL-4 Constructed 198 6694
17 Chamarajanagara NANJANAGUDU NEW REFRESHMENT ROOM  
(GENERAL STALL-7)
Constructed 2873.94 97223
18 Chamarajanagara NANJANAGUDU NEW GENERAL STALL-9 
( PART OF REFRESHMENT ROOM) 
Constructed 2041.06 69047
             
1 Hassan Holenarasipura CYCLE/SCOOTER STAND -02 Open space 1325 33783
2 Hassan Holenarasipura Stall No - 5 Constructed 152.96 9598 Division Controller : 7760990500
Divisonal Traffic Officer : 7760990502
3 Hassan Dudda Stall No - 1 Constructed 164 4727
4 Hassan Arkalagudu Refreshment Room Constructed 2365 17569
5 Hassan Arkalagudu Stall No - 1 Constructed 167 6350
6 Hassan Shravanabelagola Rest rooms 1 - 10 Constructed 4464 44640
7 Hassan Shravanabelagola Stall No - 3 Constructed 165 8132
8 Hassan Hirisave Refreshment Room Constructed 626 22753
9 Hassan Hirisave Stall No - 1 Constructed 91.35 3316
10 Hassan Chanarayapatna Stall No - 2 Constructed 68 8148
11 Hassan City Bus Stand Open Space 03 Open Space 64 20691
12 Hassan City Bus Stand Hall A1 Open Space 5984 352285
13 Hassan City Bus Stand Stall No- 12 Constructed 346 20143
14 Hassan City Bus Stand Stall No- 14 Constructed 338 22551
15 Hassan Arkalagudu Stall No - 5 Constructed 167 23370
16 Hassan Arkalagudu Stall No - 6 Constructed 167 16775
17 Hassan City Bus Stand Stall No- 18 Constructed 335 17611
18 Hassan City Bus Stand Stall No- 22 Constructed 162 6111
19 Hassan City Bus Stand Stall No- 25 Constructed 144 8498
20 Hassan City Bus Stand Stall No- 08 Constructed 169 28739
21 Hassan City Bus Stand Stall No - 27 Constructed 118 7832
22 Hassan City Bus Stand Stall No - 16 Constructed 366 13455
23 Hassan City Bus Stand Stall No - 01 Open Space 64 29039
24 Hassan Shanthigrama Stall No - 01 Open Space 64 3025
25 Hassan Keralapura Hotel Constructed 1077.4 15730
26 Hassan Halli Mysuru Tea Stall Constructed 248 454
               
1 CHIKKAMAGALORE CHIKAMGALUR Refreshment Room Constructed 2368 250228 Division Controller : 7760990400
Divisonal Traffic Officer : 7760990402
2 CHIKKAMAGALORE CHIKAMGALUR GENERAL STALL-03 Constructed 100 62979
3 CHIKKAMAGALORE CHIKAMGALUR GENERAL STALL-07 Constructed 100 43272
4 CHIKKAMAGALORE CHIKAMGALUR TWO WHEELER PARKING OPEN PLACE 32000 60000
5 CHIKKAMAGALORE ARSIKERE GENERAL STALL-05 Constructed 6'5*9 48165
6 CHIKKAMAGALORE JAVAGAL REFRESHMENT ROOM Constructed 752.08 11714
7 CHIKKAMAGALORE JAVAGAL GENERAL STALL-02 Constructed 125.28 8253
8 CHIKKAMAGALORE GANDSI REFRESHMENT ROOM Constructed 503.22 715
9 CHIKKAMAGALORE GANDSI GENERAL STLL-02 Constructed 64.58 462
10 CHIKKAMAGALORE SAKALESHPURA Office Space Constructed 2160.38 20000
11 CHIKKAMAGALORE KADUR  GENERAL STALL-06  Constructed 52.53 2774
12 CHIKKAMAGALORE PANCHANAHALLI Refreshment Room Constructed 655.2 6051
13 CHIKKAMAGALORE PANCHANAHALLI GENERAL STALL-2 Constructed 8*5'7 1485
14 CHIKKAMAGALORE PANCHANAHALLI GENERAL STALL-3 Constructed 8*5'7 1500
15 CHIKKAMAGALORE PANCHANAHALLI GENERAL STALL-4 Constructed 9'6*6'4 3061
16 CHIKKAMAGALORE SAKARAYAPATTANA REFRESHMENT ROOM Constructed 749.82 5500
17 CHIKKAMAGALORE SAKARAYAPATTANA GENERAL STALL-3 Constructed 120 2300
18 CHIKKAMAGALORE SAKARAYAPATTANA TWO WHEELER PARKING OPEN PLACE 300 2345
19 CHIKKAMAGALORE BELUR REFRESHMENT ROOM Constructed 1582.31 57685
20 CHIKKAMAGALORE BELUR GENERAL STALL-02 Constructed 68.35 8799
21 CHIKKAMAGALORE BELUR GENERAL STALL-04  OPEN PLACE 80 14300
22 CHIKKAMAGALORE BELUR GENERAL STALL-02 OPEN PLACE 100 12222
23 CHIKKAMAGALORE HALEBEEDU Refreshment Room Constructed 742 12337
24 CHIKKAMAGALORE HALEBEEDU GENERAL STALL-02 Constructed 68.46 3152
25 CHIKKAMAGALORE HALEBEEDU GENERAL STALL-03 Constructed 68.37 3402
26 CHIKKAMAGALORE MUDIGERE REFRESHMENT ROOM Constructed 1071.66 57060
27 CHIKKAMAGALORE MUDIGERE GENERAL STALL-2 Constructed 135.62 28617
28 CHIKKAMAGALORE KOTTIGEHARA Refreshment Room Constructed 1057 2541
29 CHIKKAMAGALORE KOTTIGEHARA GENERAL STALL-02 Constructed 97.108 10000
30 CHIKKAMAGALORE KOTTIGEHARA GENERAL STALL-3 Constructed 97.108 10000
31 CHIKKAMAGALORE KOTTIGEHARA GENERAL STALL-4 Constructed 97.108 9730
               
1 MANGALURU MANGALURU-3RD Jnnurm depot Refreshment Room(veg & Nonveg) as per Labour Circular65/2015 Constructed 1538 13200 Division Controller : 7760990700
Divisonal Traffic Officer : 7760990702
2 MANGALURU MANGALORE YATHRI NIVASA (OFFICE USE/COMMERCIAL PURPOSE/OTHER STALL)  STALL NO-15 Constructed 2520 143000
3 MANGALURU KUNDAPURA GENERAL STALL-05 Constructed 193.68 17164
4 MANGALURU KUNDAPURA REFRESHMENT ROOM Constructed 1134.43 70565
5 MANGALURU UDUPI CITY BUS STAND Stall No - 2 Constructed 62.11 1735
6 MANGALURU UDUPI CITY BUS STAND Stall No - 9 Constructed 286.97 16000
7 MANGALURU UDUPI CITY BUS STAND Refreshment Room-13 Constructed 987.7 55100
8 MANGALURU UDUPI CITY BUS STAND Upahara Darshini-14 Constructed 361.67 20200
               
1 PUTTUR VIRAJPETE STALL NO-1, HALL (82)  Constructed 1451.7 14481 Division Controller : 7760990970
Divisonal Traffic Officer : 7760990972
2 PUTTUR SUBRAMANYA (GR) GENERAL STALL -1(27) Constructed 118 13313
3 PUTTUR SUBRAMANYA (GR) GENERAL STALL -2 Constructed 146 15454
4 PUTTUR HEBBALE REFRESHMENT ROOM -1(74) Constructed 509.16 1375
5 PUTTUR HEBBALE GENERAL STALL=02 (75) Constructed 124.14 3300
6 PUTTUR MADIKERI CYCLE STAND-1 (69) Open space 783 7500
7 PUTTUR MADIKERI CLOCK ROOM-13(53) Constructed 120 8790
8 PUTTUR UJIRE GENERAL STALL-02 Constructed 102 10440
9 PUTTUR SULYA STALL NO-1(01) Constructed 176.78 26886
10 PUTTUR VITLA TWO WHEELER PARKING-1 (69) Open space 900 5200
11 PUTTUR SUBRAMANYA GENERAL STALL-4 Constructed 78.33 3953
12 PUTTUR MADIKERI GENERAL STALL -08 (62) Constructed 272 24090
13 PUTTUR MADIKERI CAR PARKING (69) Open space 900 17585
14 PUTTUR B.C.ROAD GENERAL STALL NO-2 Constructed 155 11000
15 PUTTUR B.C.ROAD GENERAL STALL NO-4 Constructed 155 9250
16 PUTTUR B.C.ROAD REFRESHMENT ROOM -5 Constructed 1073 47715
17 PUTTUR B.C.ROAD SUPER MARKET Constructed 2921 70360
18 PUTTUR B.C.ROAD LUXURY HOTEL Constructed 3839 92500
19 PUTTUR B.C.ROAD TWO WHEELER PARKING (109) Open space 7231 48855
20 PUTTUR SULYA NANDINI MILK PARLOUR(17) Constructed 35 18592
21 PUTTUR KUSHALANAGARA REFRESHMENT ROOM-05 (86)  Constructed 1658 118822
22 PUTTUR KUSHALANAGARA GENERAL STALL 02 Constructed 56 14787
23 PUTTUR B.C.ROAD GENERAL STALL 01 Constructed 155 3250
24 PUTTUR MADIKERI GENERAL STALL 07 Constructed 288.88 40425
25 PUTTUR SUBRAMANYA (GR) GENERAL STALL 03 (GR) Constructed 160 12240
26 PUTTUR SOMAVARAPETE REFRESHMENT ROOM Constructed 609.33 11664
27 PUTTUR SULYA GENERAL STALL 04 Constructed 176.78 34002
28 PUTTUR DHARMASTHALA GENERAL STALL 07 Constructed 240 9012
29 PUTTUR 08 Bus Stand 6*6 CHATS CENTER Open space 288(OS) 19910
30 PUTTUR MADIKERI REFRESHMENT ROOM Constructed 3570 187832
31 PUTTUR SUBRAMANYA GENERAL STALL 01 (CLOCK ROOM) Constructed 225 43271
32 PUTTUR VITLA GENERAL STALL 03 Constructed 127.82 2196
33 PUTTUR VITLA GENERAL STALL 04 Constructed 127.82 2562
34 PUTTUR DHARMASTHALA GENERAL STALL  11 Constructed 332 11061
35 PUTTUR MADIKERI GENERAL STALL  2 Constructed 325.27 16335
36 PUTTUR DHARMASTHALA DEPOT CANTEEN Constructed 91 14410
               
1 Davanagere HARIHARA GENERAL STALL-5 Open space 100 64936 Division Controller : 7760990450
Divisonal Traffic Officer : 7760990452
2 Davanagere MALEBENNURU CANTEEN Constructed 771.38 22403
3 Davanagere JAGALUR GENERAL STALL-3 Constructed 125 2211
4 Davanagere JAGALUR GENERAL STALL-2 Constructed 125 2200
               
1 Shivamogga BHADRAVATHI GENERAL STALL-16 Constructed 193.68 3850 Division Controller : 7625078550
Divisonal Traffic Officer : 7625078552
2 Shivamogga SAGARA TWO WHEELER STAND Open space 2633.19 7715
3 Shivamogga HONNALI TWO WHEELER STAND Open space 1975.11 7232
4 Shivamogga BHADRAVATHI GENERAL STALL-5 Constructed 193.68 8555
5 Shivamogga BHADRAVATHI DORMITORY (LODGE) Constructed 569.41 5445
6 Shivamogga HONNALI GENERAL STALL-01 Constructed 96.88 11076
7 Shivamogga SAGARA GENERAL STALL-02 Constructed 90.74 12100
               
1 CHITRADURGA CHALLAKERE GENERAL STALL-10 Constructed 194.21 5610 Division Controller : 9606908960
Divisonal Traffic Officer : 9606908962
2 CHITRADURGA CHALLAKERE GENERAL STALL-21 Constructed 177.21 6710
3 CHITRADURGA CHALLAKERE GENERAL STALL-24 Constructed 368.96 14721
4 CHITRADURGA BHARAMASAGARA GENERAL STALL-2 Constructed 115 440
5 CHITRADURGA SERGERE TEA STALL-1 Constructed 185 770
6 CHITRADURGA HIRIYOOR GENERAL STALL-2 Constructed 159.35 14641
7 CHITRADURGA CHITRADURGA CYCLE STAND OPEN 3144 49610
8 CHITRADURGA CHITRADURGA LUGGAGE ROOM Constructed 256.29 6050
9 CHITRADURGA CHITRADURGA DEPOT CANTEEN Constructed 256.29 6050
               
1 KBS T-2 44  General Stall CONSTRUCTED 104.02 24454 Division Controller : 7760990550
Assistant Traffic Officer : 7760990554
2 KBS T-1 46 General Stall CONSTRUCTED 103.82 16940
3 KBS T-1 57 General Stall CONSTRUCTED 107 3100
4 KBS T-1 61 General Stall CONSTRUCTED 107 5390
5 KBS T-2A 3 General Stall CONSTRUCTED 110.58 100210
6 KBS T-2 79 General Stall OPEN SPACE 100+10 128183
7 KBS T-2 115 General Stall OPEN SPACE 100 102422
8 KBS T-2 116 General Stall OPEN SPACE 100 206510
9 KBS T-2 113 General Stall OPEN SPACE 100 342222
10 KBS T-2 117 General Stall OPEN SPACE 100 322300
11 KBS T-2A 01 General Stall  CONSTRUCTED 110.01 81170
12 KBS T-2A 8 General Stall CONSTRUCTED 105.86 1,47,400
13 KBS MRBS 3 GENERAL STALL CONSTRUCTED 148.75 11010/-
14 KBS MRBS 4 GENERAL STALL CONSTRUCTED 76.5 6600
15 KBS MRBS 5 GENERAL STALL CONSTRUCTED 76.96 2541
16 KBS MRBS 6 GENERAL STALL  CONSTRUCTED 134.43 20691
17 KBS MRBS 11 GENERAL STALL CONSTRUCTED 113.75 10950
18 KBS MRBS 12 GENERAL STALL CONSTRUCTED 91.66 4235
19 KBS MRBS 15 GENERAL STALL CONSTRUCTED 87.19 4950
20 KBS MRBS 18 GENERAL STALL CONSTRUCTED 97.95 50856
21 KBS MRBS 24 GENERAL STALL CONSTRUCTED 67.81 44779
22 KBS MRBS 30 GENERAL STALL CONSTRUCTED 82.5 17700
23 KBS MRBS 31 GENERAL STALL CONSTRUCTED 84.01 28800
24 KBS MRBS 32 GENERAL STALL CONSTRUCTED 81.17 52044
25 KBS MRBS 33 GENERAL STALL CONSTRUCTED 11804.04 260700
26 KBS MRBS 02 GENERAL STALL Open Space 100 76241
27 KBS MRBS Space for Office /Bank/commercial
Activities, Opp VTMS office,
CONSTRUCTED 2734 106034

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 16-06-2021 10:36 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ