ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ

  ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ; ಬೆಂಗಳೂರು  
  ಜನವರಿ-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿವರ  
  1. ರಾಮನಗರ ವಿಭಾಗ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ : 7760990850
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990852
  1 ಆನೇಕಲ್ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 2836 87725
  2 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 203.33 8010
  3 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 208.9 8230
  4 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 197.3 7770
  5 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-13 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 219.3 8640
  6 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-14 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 218.64 8610
  7 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-15 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 197.86 7795
  8 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-16 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 212.75 8380
  9 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-18(1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 222.49 8765
  10 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 166 24091
  11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-20 ಕಟ್ಟಿದ 329.59 35002
  12 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 166 6190
  13 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 166 40409
  14 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-13 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 166 6535
  15 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-ಎಪ್-3 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 166 9735
  16 ಆನೇಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 796.37 15510
  17 ಕನಕಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 167 18612
  18 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-38 ತೆರೆದ 100 12100
  19 ಆನೇಕಲ್ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 ಕಟ್ಟಿದ 138 12206
  20 ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 263 10009
  21 ಕೋಡಂಬಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 166 3003
  22 ಆನೇಕಲ್ ಡಿಪೋ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 138 11055
  23 ಆನೇಕಲ್ ಡಿಪೋ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 138 15100
  24 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-19 ಕಟ್ಟಿದ 166 23865
  25 ಆನೇಕಲ್ ಡಿಪೋ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 138 8855
  26 ಆನೇಕಲ್ ಡಿಪೋ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 97.46 8891
  27 ಮಾಗಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟಿದ 16006.28 207381
  28 ಕನಕಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 100 16170
  29 ದೊಡ್ಡಮರಳವಾಡಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ ತೆರೆದ 2000 4400
  30 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 166 32440
  2. ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ : 7760990900
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990902
  1 ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 ಕಟ್ಟಿದ 105.49 5439
  2 ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 105.49 5439
  3 ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 ಕಟ್ಟಿದ 105.49 5439
  4 ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-13 ಕಟ್ಟಿದ 105.49 5439
  5 ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-14 ಕಟ್ಟಿದ 128.09 6606
  6 ಗುಬ್ಬಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 110.11 11936
  7 ಗುಬ್ಬಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 103.01 9583
  8 ಗುಬ್ಬಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 84.71 12900
  9 ನಿಟ್ಟೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 100.00 8904
  10 ದಾಬಸಪೇಟೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಸಂಖ‍್ಯೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 241.58 18400
  11 ಕುಣಿಗಲ್ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 135.08 6958
  12 ತಿಪಟೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 142.73 31108
  13 ತಿಪಟೂರು ಆಫೀಸ್ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಸ್-ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 4290 27600
  14 ತಿಪಟೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 123.46 16105
  15 ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 128.09 3035
  16 ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಉಪಹಾರಗ್ಋಹ ಕಟ್ಟಿದ 613.55 10000
  17 ತುರವೆಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 207.85 11321
  18 ತುರವೆಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 210.65 2178
  19 ತುರವೆಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 221.73 3339
  20 ಹುಲಿಯೂರು ದುಗ‍‍್ ಉಪಹಾರಗ್ಋಹ ಕಟ್ಟಿದ 565.00 10000
  21 ಹುಲಿಯೂರು ದುಗ‍‍್ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 186.32 5095
  22 ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 131.42 990
  23 ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 131.42 990
  24 ಸಿ ಎಸ್ ಪುರ ಉಪಹಾರಗ್ಋಹ ಕಟ್ಟಿದ 746.26 4000
  25 ಅಮ್ರತೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 140.9 1903
  26 ಮಧುಗಿರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 134.37 1060
  27 ಕಡಬ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 143.53 6000
  28 ಕಡಬ ಉಪಹಾರಗ್ಋಹ ಕಟ್ಟಿದ 793.76 27087
  29 ತುಮಕೂರು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-25 ತೆರೆದ 64.00 10120
  30 ತುರವೆಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 ತೆರೆದ 64.00 7000
  31 ತುರವೆಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ತೆರೆದ 64.00 7000
  3. ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ : 7760990600          ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990602
  1 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 145 7465
  2 ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 82 3733
  3 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹಳೆ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-13(ಮಹಡಿ ಮಳಿಗೆ) ಕಟ್ಟಿದ 120 3771
  4 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹಳೆ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 64 7351
  5 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹಳೆ) ದ್ವಿಚಕ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ ತೆರೆದ 3229 25000
  6 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹಳೆ) ಹೊಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 915 9000
  7 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹಳೆ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 100 8732
  8 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹಳೆ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 64 12082
  9 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 56 878
  10 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 56 751
  11 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 83 1210
  12 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 247.21 3165
  13 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 247.21 3165
  14 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 159 2036
  15 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 174.7 2237
  16 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-8 ಕಟ್ಟಿದ 174.7 2237
  17 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-9 ಕಟ್ಟಿದ 173.2 2218
  18 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 ಕಟ್ಟಿದ 173.2 2218
  19 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 241.3 3090
  20 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 ಕಟ್ಟಿದ 241.3 3090
  21 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ದ್ವಿಚಕ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ ತೆರೆದ 6775 9937
  22 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ(ಹೊಸ) ಹಾಲಿನ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದ 64 303
  23 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಆಫೀಸ್ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಸ್-1ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 1523 42845
  24 ಮುಳಬಾಗಿಲು ಆಫೀಸ್ / ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಸ್-2ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 2040 57365
  25 ಕೋಲಾರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ-4 ತೆರೆದ 5275 45084
  26 ಕೋಲಾರ ಹೊಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 2249 160600
  27 ಕೋಲಾರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 36 18887
  28 ಕೋಲಾರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 142 39897
  29 ಕೋಲಾರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 588 62150
  30 ಕೋಲಾರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ-2 ತೆರೆದ 3208 36300
  4. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ: 7760990350
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ: 7760990352
  1 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ-3, 1ನೇ ,ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 5207 130175
  2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲ್ ಸಮಖ್ಯೆ-4, 1ನೇ ,ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 5469 136725
  3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್-1ನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 2906 72650
  4 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 207 27720
  5 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 111.91 19001
  6 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್-ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿದ 838.5 15506
  7 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್-ಹಳೆದು ಕಟ್ಟಿದ 1200 29483
  8 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಿನಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 (ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೀಸಲು) ಕಟ್ಟಿದ 124 3025
  9 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಿನಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 124 5211
  10 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಿದ 1011 26000
  11 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಿನಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 107 823
  12 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮಿನಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 107 936
  13 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಿದ 1140 65340
  14 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 119 3735
  15 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 119 2350
  16 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 119 2360
  17 ಗ್ಔರಿ ಬಿದನೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 116 13117
  18 ಗ್ಔರಿ ಬಿದನೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-13 ಕಟ್ಟಿದ 67.51 1485
  19 ಗ್ಔರಿ ಬಿದನೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-14 ಕಟ್ಟಿದ 68.5 1573
  20 ಗ್ಔರಿ ಬಿದನೂರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಿದ 1070 35273
  21 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 134.5 8000
  22 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 (ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೀಸಲು) ಕಟ್ಟಿದ 84.75 2000
  23 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 77 4000
  24 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 77 4000
  25 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಟ್ಟಿದ 814 16085
  26 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಹಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1, 1ನೇ ,ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 1294 25569
  27 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊಸ ಹಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2, 1ನೇ ,ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 1585 31320
  28 ಚಿಂತಾಮಣಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 (ಹಳೆ-9) ತೆರೆದ 64 6655
  5. ಮೈಸೂರು ನಗರ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ : 7760990750
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990752
  1 ಇಲವಾಲ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ-1 ಮೊದಲ ಮಹಡ ಕಟ್ಟಿದ 1440.65 34729
  2 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 2ನೇ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 164 4631
  3 ಾರ್.ಎಸ್.ನಾಯ್ಡು ಪಾಕಿ‍್ಂಗ್ ಸ್ಥಳ(ಸೆಲ್ಲರ್ ಪ್ಲೋರ್) ತೆರೆದ 8289 41445
  4 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ -11 ಕೆ.ಆರ್.ಸಕ‍್‍್ ಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 84 72603
  5 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ-2  ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ-8 ತೆರೆದ 172.72 50302
  6 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಲ‍್ರ್ ರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ-4 ತೆರೆದ 49 30855
  7 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ-2  ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ-7 ತೆರೆದ 217.89 75021
  8 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 74.08 29282
  9 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ-3  ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ-8 ತೆರೆದ 155.37 36300
  10 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 2ನೇ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ಕಟ್ಟಿದ 211.45 4978
  11 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಲ‍್ರ್ ರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ-7 ತೆರೆದ 49 30250
  12 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 2ನೇ ಮಹಡಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 152 4073
  13 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಾಥ‍್‍್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾನ‍್‍್ ರ್ ಸ್ಥಳ- ತೆರೆದ 100 33001
  14 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-03 ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 73.89 18755
  15 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದ 100 16940
  16 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ-1 ಪ್ಲಾಟ್‍ಫಾರಂ-8 ತೆರೆದ 147.19 25410
  17 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-17 2ನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 197 4605
  18 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ-3 ಪ್ಲಾಟ್‍ಫಾರಂ-7 ತೆರೆದ 80 36917
  19 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04 2ನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 230 7101
  20 ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01, 1ನೇ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 340 4605
  6. ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  : 7760990800
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ: 7760990802
  1 ಮಿರ್ಲೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 714.57 5806
  2 ಮಿರ್ಲೆ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 145.26 1320
  3 ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ಕಟ್ಟಿದ 143.32 26647
  4 ಮೈಸೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-9 ಕಟ್ಟಿದ 143.32 28,350
  5 ಸರಗೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 139.02 5124
  6 ಸರಗೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ಕಟ್ಟಿದ 139.02 11114
  7 ಸರಗೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 3000 8999
  8 ಕಟ್ಟೆಮರಳವಾಡಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2, ಟಿಸಿ ರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿದ 96.84 1980
  9 ಕಟ್ಟೆಮರಳವಾಡಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-, ಉಪಹಾರಗೃಹ ಹತ್ತಿರ ಕಟ್ಟಿದ 96.84 1500
  10 ಕಟ್ಟೆಮರಳವಾಡಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 301.38 5143
  11 ಬಿಳಿಕೆರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 1520.92 3584
  12 ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾ. ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 230.05 6214
  13 ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾ. ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 433.69 11714
  14 ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾ. ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 407.69 11012
  15 ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾ. ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-8 ಕಟ್ಟಿದ 397.77 10744
  16 ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾ. ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-9 ಕಟ್ಟಿದ 397.77 10744
  17 ಹುಣಸೂರು ಗ್ರಾ. ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-10 ಕಟ್ಟಿದ 397.77 10744
  18 ಹುಣಸೂರು ಹೊಸ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳ, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 64 75268
  19 ಹುಣಸೂರು ಹೊಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 3721.92 43000
  20 ಹುಣಸೂರು ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 120.08 13419
  21 ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 102.43 8349
  22 ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 281.69 5000
  7. ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 7760990650
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ: 7760990652
  1 ಬೆಳಕವಾಡಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 507.7 5473
  2 ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 136.92 1025
  3 ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 466.55 1452
  4 ಕÉೂಪ್ಪ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 125.61 5918
  5 ಹಲಗೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 123.42 3637
  6 ಮೇಲುಕೋಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 198 2723
  7 ಮೇಲುಕೋಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 198 2541
  8 ಬನ್ನೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 123.41 5125
  9 ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 104.91 1870
  10 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದ 10*10 12100
  11 ಮದ್ದೂರು ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದ 10*10 12100
  12 ಮೇಲುಕೋಟೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 1167 3660
  13 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 227.57 10889
  14 ಮದ್ದೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ತೆರೆದ 450 80666
  15 ಪಾಂಡವಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 226.52 9760
  16 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 ಕಟ್ಟಿದ 135.14 6771
  8. ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 7760990500
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990502
  1 ಚÁಮರಾಜನಗರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 132.68 8800
  2 ಚÁಮರಾಜನಗರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-8 ಕಟ್ಟಿದ 132.68 7260
  3 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 109 12077
  4 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 34 17716
  5 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 ಕಟ್ಟಿದ 194 18021
  6 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 1261.42 7193
  7 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 319.5 5030
  8 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-13 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 458.79 6079
  9 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-15 (1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 1516.08 8644
  10 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-06 ತೆರೆದ 64 15197
  11 ಬೇಗೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ತೆರೆದ 36 1650
  12 ಹನೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 2152 45000
  13 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 91.98 9317
  14 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 223.48 13750
  15 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 198.52 17969
  16 ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-05 ಕಟ್ಟಿದ 85.86 10800
  17 ನಂಜನಗೂಡು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-03 ಕಟ್ಟಿದ 192.5 6700
  18 ನಂಜನಗೂಡು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 198 6694
  19 ನಂಜನಗೂಡು ಹೊಸ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 2873.94 97223
  20 ನಂಜನಗೂಡು ಹೊಸ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-03 ಕಟ್ಟಿದ 2041.06 69047
  21 ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 525.49 9900
  22 ಸುತ್ತೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 224.93 7500
  23 ಸುತ್ತೂರು ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 623.67 6200
  9. ಹಾಸನ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ : 7760990500
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990502
  1 ದುದ್ದ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 164 4,727
  2 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೃಹ (1 ರಿಂದ 10) ಕಟ್ಟಿದ 4464 44640
  3 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 774 11314
  4 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಳಿಗೆ ಸಂರ್ಖಯೆ-1 ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ 165 5625
  5 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 165 1881
  6 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 165 1025
  7 ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 143 14730
  8 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-03 ಕಟ್ಟಿದ 165 8132
  9 ಹಿರಿಸಾವೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 626 22753
  10 ಹಿರಿಸಾವೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 91.35 3316
  11 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 68 8148
  12 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-03 ತೆರೆದ 64 20691
  13 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ ಎ-1 ತೆರೆದ 5984 352285
  14 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-14 ಕಟ್ಟಿದ 338 22551
  15 ಅರಕಲಗೂಡು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 167 26939
  16 ಅರಕಲಗೂಡು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 167 22959
  17 ಅರಕಲಗೂಡು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-05 ಕಟ್ಟಿದ 226 23370
  18 ಅರಕಲಗೂಡು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-06 ಕಟ್ಟಿದ 167 16775
  19 ಅರಕಲಗೂಡು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 ಕಟ್ಟಿದ 114 8785
  20 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 135 12100
  21 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 182 24200
  22 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-18 ಕಟ್ಟಿದ 335 17611
  23 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-22 ಕಟ್ಟಿದ 162 6111
  24 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-24 ಕಟ್ಟಿದ 145 10428
  25 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-25 ಕಟ್ಟಿದ 144 8498
  26 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-26 ಕಟ್ಟಿದ 150 6722
  27 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-27 ಕಟ್ಟಿದ 118 7832
  28 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-16  ಕಟ್ಟಿದ 366 13455
  29 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ತೆರೆದ 64 29039
  30 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-20 ಕಟ್ಟಿದ 174 12530
  31 ಶÁಂತಿಗ್ರಾಮ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-1 ತೆರೆದ 64 3025
  32 ಶÁಂತಿಗ್ರಾಮ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 155 9338
  33 ಕೇರಳಾಪುರ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 1077.4 15730
  34 ಆಲೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 99.65 7150
  35 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 1975 28000
  36 ಹಾಸನ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-21 ಕಟ್ಟಿದ 162 7700
  10. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 7760990400
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990402
  1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ಕಟ್ಟಿದ 100 43272
  2 ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 1367 128110
  3 ಬಾಣಾವರ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 9'10*9'10 18069
  4 ಜಾವಗಲ್ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 752.08 11714
  5 ಜಾವಗಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 125.28 8253
  6 ಜಾವಗಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 125.28 5720
  7 ಗಂಡಸಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 503.22 715
  8 ಗಂಡಸಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 64.58 462
  9 ಕಡೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ 119.8 15488
  10 ಬಿರೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 46.17 5416
  11 ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 655.2 6051
  12 ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 45.6 1485
  13 ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 45.6 1500
  14 ಪಂಚನಹಳ್ಳಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 61.44 3061
  15 ಸಕರಾಯಪಟ್ಟನ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 749.82 5500
  16 ಸಕರಾಯಪಟ್ಟನ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 120 2300
  17 ಬೇಲೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 7'10*8'2 29282
  18 ಹಳೆಬೀಡು ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 742 12337
  19 ಹಳೆಬೀಡು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 68.46 3152
  20 ಹಳೆಬೀಡು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 68.37 3402
  21 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 135.62 17739
  22 ಕÉೂಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 97 9730
  23 ಅರಸೀಕೆರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 2982 27733
  24 ಬೇಲೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ತೆರೆದ 100 15015
  25 ಬೇಲೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ತೆರೆದ 100 12222
  26 ಬೇಲೂರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ತೆರೆದ 110 12223
  11. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ  : 7760990700
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990702
  1 ಮಂಗಳೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 96 22385
  2 ಮಂಗಳೂರು ಎಟಿಎಂ ಕೌಂಟರ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ತೆರೆದ 100 19965
  3 ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕ-3 ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 1538 13200
  4 ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ 101.18 16700
  5 ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಕಟ್ಟಿದ 62.11 7000
  12. ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 7760990970
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990972
  1 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ (ಗ್ರಾ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1(27) ಕಟ್ಟಿದ 118 13313
  2 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ (ಗ್ರಾ) ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 146 15454
  3 ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ  ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-5(28) ಕಟ್ಟಿದ 78.5 3640
  4 ಮಡಿಕೇರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್-1 ತೆರೆದ 900 17585
  5 ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಲೋಕ್ ರೂಮ್-13 ಕಟ್ಟಿದ 120 8790
  6 ಉಜಿರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 102 10440
  7 ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 1073 47715
  8 ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ 2921 70360
  9 ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ 3839 92500
  10 ಬಿ.ಸಿ.ರೋಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 7231 48855
  11 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 609.33 11664
  12 8 ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ 6*6 ಚಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆದ 288(OS) 19910
  13 ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪಹಾರಗೃಹ ಕಟ್ಟಿದ 3570 187832
  14 ವಿಟ್ಲ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-03 ಕಟ್ಟಿದ 127.82 2196
  15 ವಿಟ್ಲ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 127.82 2562
  16 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 332 11061
  17 ಮಡಿಕೇರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 325.27 16335
  18 ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ-1(1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 2008 106148
  19 ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ-2(1ನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಿದ 8473.93 69944
  20 ಮಡಿಕೇರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-09 ಕಟ್ಟಿದ 82 34140
  21 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-09 ಕಟ್ಟಿದ 187 9900
  22 ಮಡಿಕೇರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 ಕಟ್ಟಿದ 90 12891
  23 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-09 ಕಟ್ಟಿದ 131 12525
  24 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 46 3741
  25 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 96 11061
  26 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-02 ಕಟ್ಟಿದ 188.838 15180
  27 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 111.09 5124
  28 ಕುಶಾಲನಗರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 77.47 11722
  29 ಸುಳ್ಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 1000 4961
  30 ಮಡಿಕೇರಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-04 ಕಟ್ಟಿದ 137 7495
  31 ಕುಶಾಲನಗರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-08 ಕಟ್ಟಿದ 171.19 6820
  13. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 7625078550
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7625078552
  1 ಸಾಗರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 2633.19 9644
  2 ಭದ್ರಾವತಿ ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಿದ 569.41 5990
  3 ಹÉೂನ್ನಾಳಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 96.88 11076
  4 ಭದ್ರಾವತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 1510 8263
  5 ಸಾಗರ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 101 16471
  6 ಹÉೂನ್ನಾಳಿ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-01 ಕಟ್ಟಿದ 183.22 2928
  14. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 9606908960
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 9606908962
  1 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-21 ಕಟ್ಟಿದ 177.21 6710
  2 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-24 ಕಟ್ಟಿದ 368.96 14721
  3 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ 2480 26730
  4 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-23 ಕಟ್ಟಿದ 179.4 18200
  5 ಹಿರಿಯೂರು ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ಕಟ್ಟಿದ 159.35 14641
  6 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲಗೇಜ್ ಕೊಠಡಿ ಕಟ್ಟಿದ 276 6655
  15. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಭಾಗ  
  ಕ್ರ.ಸಂ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ / ಹೆಸರು ಮಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ವಿಸ್ತೀಣ‍್ ಚ.ಅ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ.ಪ.ಶುಲ್ಕ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ   : 7760990557
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಲನಾಧಿಕಾರಿ : 7760990554
  1 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-31 ಕಟ್ಟಿದ 84.01 28800
  2 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-11 ಕಟ್ಟಿದ 113.75 10950
  3 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಟ್ಟಿದ 7786  
  4 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-30 ಕಟ್ಟಿದ 82.5 17700
  5 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 134.43 20691
  6 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-1 ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 103.82 16940
  7 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-4 ಕಟ್ಟಿದ 76.5 6600
  8 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-5 ಕಟ್ಟಿದ 76.96 2541
  9 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-2 ತೆರೆದ 100 76241
  10 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-2ಎ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-6 ಕಟ್ಟಿದ 236.5 96800
  11 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ- ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-115 ತೆರೆದ 100 102422
  12 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-12 ಕಟ್ಟಿದ 91.66 4235
  13 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-15  ಕಟ್ಟಿದ 87.19 4950
  14 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-1 ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-44 ಕಟ್ಟಿದ 104.02 24454
  15 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-3 ಕಟ್ಟಿದ 148.75 11010
  16 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-1 ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-57 ಕಟ್ಟಿದ 107 3100
  17 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-1 ಎಟಿಎಂ ಕೌಟರ್ (ಐಸಿಐಸಿಐ) ತೆರೆದ 100 24200
  18 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಟಿಎಂ ಕೌಟರ್ (ಐಸಿಐಸಿಐ) ತೆರೆದ 101 24200
  19 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-3 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ 3537.67 226128
  20 ಕೆಂಪೇಗೌಡಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಟ-1 ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-48 ಕಟ್ಟಿದ 105.18 24091
  21 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-10 ಕಟ್ಟಿದ 81 7174
  22 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಜನರಲ್ ಮಳಿಗೆ-22 ಕಟ್ಟಿದ 99.74 30613

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-04-2022 10:16 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080